(1)
Cobelli, B. del C. . Nueva RT Nº 55. Normas Sobre actuación Del Contador Público Como síndico Societario. Modificación RT Nº 15. Derogación RT Nº 45: New RT Nº 55. Rules on the Performance of the Public Accountant As a Corporate Trustee. Amendment RT Nº 15. Repeal RT Nº 45. derechotrib 2023, 1 (1), 28-39. https://doi.org/10.37767/3008-8216(2023)002.