1.
Cobelli B del C. Nueva RT Nº 55. Normas sobre actuación del contador público como síndico societario. Modificación RT Nº 15. Derogación RT Nº 45: New RT Nº 55. Rules on the performance of the public accountant as a corporate trustee. Amendment RT Nº 15. Repeal RT Nº 45. derechotrib. 2023;1(1):28-39. doi:10.37767/3008-8216(2023)002