1.
Cobelli B del C. Nueva RT Nº 55. Normas sobre actuación del contador público como síndico societario. Modificación RT Nº 15. Derogación RT Nº 45: New RT Nº 55. Rules on the performance of the public accountant as a corporate trustee. Amendment RT Nº 15. Repeal RT Nº 45. derechotrib [Internet]. 2023 Dec. 26 [cited 2024 Jun. 18];1(1):28-39. Available from: https://revistas.ubp.edu.ar/index.php/derechotrib/article/view/462